Bygdelista i Vang er en politisk uavhengig liste i Vang i Valdres, som består av stort sett unge mennesker. Vi mener at det kreves nytenkning og nyskapning for å holde liv i bygda vår.

Desse sakene brenn vi for:

NAi??rings- og befolkningsutvikling

Bygdelista vil stA?tte opp om ei utvikling av landbruk, reiseliv og turisme i heile Vang. Vi er positive til ei realistisk og stegvis utvikling av Tyin-Filefjell-omrA?det som heilA?rsdestinasjon. Vi vil arbeide aktivt for A? auke folketalet i Vang.

Helse og omsorg

BiV vil ta vare pA? det gode tenestetilbodet vi har i Vang, og auke satsinga pA? fA?rebyggande arbeid. Vang skal bli best pA? fA?rebyggjande helsearbeid!

MiljA?

BiV vil ta vare pA? naturkvalitetane som er i Vang, samstundes som vi meinar at det er rom for A? bruke naturen til det beste for oss som bur her.

Regionalt samarbeid

BiV ynskjer A? fA? eit best mogeleg tenestetilbod til vA?re innbyggjarar, og vil samarbeide med nabokommunane der dette er teneleg.

SjA? heile programmet vA?rt Ai??