Bygdelista i Vang er en politisk uavhengig liste i Vang i Valdres, som består av stort sett unge mennesker. Vi mener at det kreves nytenkning og nyskapning for å holde liv i bygda vår.

Program 2015-2019

LokalmiljA?-/grendeutvikling

BiV vil arbeide for A? utvikle gode lokalsamfunn/tettstadar med bustader og nAi??rmiljA?tilbod.

 • vi vil vere positive til spreidd bustadbygging og frA?deling av tomter til dette.
 • vi meinar at kommunen skal vere aktiv og sA?ke Ai??stedsutviklingsmidlarAi?? til Tyinkrysset og Ryfoss i den kommande fireA?rsperioda.
 • vi vil vere med pA? A? bidra til auka aktivitet i VangsmjA?sa, bA?de til rekreasjon og fritidsfiske.
 • vi vil arbeide for ei smA?bA?thamn i VangsmjA?sa, der det ogsA? blir tilrettelagt for handicappa og barnefamiliar.

NAi??rings- og befolkningsutvikling

Bygdelista vil stA?tte opp om ei utvikling av landbruk, reiseliv og turisme i heile Vang. Vi er positive til ei realistisk og stegvis utvikling av Tyin-Filefjell-omrA?det som heilA?rsdestinasjon. Vi vil arbeide aktivt for A? auke folketalet i Vang.

 

 • vi vil styrke nAi??ringsarbeidet i kommunen, bA?de gjennom det arbeidet Innovangsjon gjer og det arbeidet kommunen sjA?lv gjer. Det vil vera viktig A? samarbeide med nAi??ringslivet og nAi??ringslivet sine organisasjonar – bA?de i Vang og i Valdres.
 • ein auka del av nAi??ringsfondet skal gA? til nAi??ringsutvikling.
 • vi vil vera lempelege til praktiseringa av delingsforbodet i jordlova.
 • vi ser at landbruket i Vang treng ein aktiv kommune som er pA?drivar for A? skape positive tiltak og eit aktivt og positivt landbruksmiljA?.
 • vi meinar at landbrukskontoret skal ha ei aktiv rolle i A? bidra til at BU- sA?knader frA? Vang blir sA? gode som rA?d.
 • vi vil vera ein pA?drivar for ein beitedyrvenleg rovviltpolitikk. BA?de tamrein og husdyr pA? beite mA? ha gode vilkA?r i Vang.
 • vi vil bidra til at reiselivsnAi??ringa i Vang kan vekse. Ai??Aktivitetsferiar er den raskast veksande ferieforma i verda. BiV vil at Vang kommune, saman med A?vrige aktA?rar, framleis skal bidra til merking av stigar, tilrettelegging av attraksjonar og oppkA?yring av skilA?yper. Vang bA?de bA?r og kan skilje seg frA? andre omrA?de ved at vi bygger pA? vA?re tradisjonar, sAi??rpreg og dei fortrinna naturen gjev oss.
 • vi vil arbeide for tilrettelegging og auka bruk av utmark. Ai??Dette kan og gjelde nye tiltak, som til dA?mes snA?scooterlA?yper.
 • vi vil bidra til at nAi??ringslivet i Vang kan fA? ein stA?rre meirverdi av det nye merkevareprosjektet til nasjonalparkane i Norge.
 • vi vil arbeide for at vegen til Koldedalen blir opprusta, og at bommen blir fjerna – Ai??dette for A? lette tilgangen til Jotunheimen nasjonalpark.
 • vi vil vere pA?drivar for A? fA? rydda opp og tilrettelagt ved Tyin, for at tilreisande skal fA? eit betre inntrykk av innfallsporten til Jotunheimen.
 • ressursane Vang har i kraftrettar og produksjon er ein av dei stA?rste verdiane kommunen har. For BiV vil det vAi??re grunnleggande A? sikre at desse verdiane blir tekne vare pA? og utvikla til det beste for innbyggarane i kommunen.

Skule og barnehage

BiV vil arbeide for at den nye skulen pA? VBU framleis blir ein god skule for alle elevar i Vang, og at vi har sA? gode barnehagar som mogleg.

 • vi vil arbeide for at barn i barnehagane og i skulen i Vang fA?r god oppfA?lging pA? eit tidlegast mogleg stadium. Vi ynsker A? arbeide for A? fA? til eit regionalt team med lokal kompetanse i hA?ve til spesialpedagogikk til nytte for alle Ai??brukararAi?? i kommunen.
 • Vang skal ha ein desentralisert barnehagestruktur.
 • Dersom det framleis er ynskje om A? starte ein Montessoriskule, sA? bA?r skulen kunne fA? leige ledige lokal til dette.
 • Skular og barnehagar i Vang har null-toleranse for mobbing. Det er klare retningsliner for korleis lAi??rarar og assistentar skal handsame dette. BiV vil arbeide for A? sikre A?rleg evaluering av trivselsplanen i kommunen for A? halde den friskt i minne for brukarar i hA?ve til handheving.

Kultur og idrett

BiV vil vere med pA? A? utvikle eit rikhaldig idretts- og kulturliv i Vang.

 • vi vil tilrettelegge og stA?tte nye og eksisterande aktivitetar i idrettslaga vA?re, og ta vare pA? den gode frivillige innsatsen som desse fA?r kvart A?r.
 • vi vil stA?tte initiativ til tiltak for A? auke breidda i aktivitetstilbodet.
 • vi ynskjer A? arbeide for ei 100 m. lA?pebane og ei lengdegrop pA? Tveit, slik at ungdom i Vang som visar talent kan vidareutvikle dette i det gode friidrettsmiljA?et Ai??pA? Fagernes.
 • vi vil stA?tte utviklinga av tidleg-skilA?ype pA? Filefjell.
 • vi vil halde fram satsinga pA? kulturskulen.
 • vi vil bidra til at biblioteket kan halde fram A? utvikle seg som
 • mA?teplass og kulturarena.
 • vi vil stA?tte utvikling av ein mA?teplass for ungdom.

Vang kommune som arbeidsgiver

BiV meiner at det er viktig at Vang kommune er ein attraktiv, god og rettvis arbeidsgjevar.

 • vi ser dei tilsette som kommunen sin stA?rste ressurs, og vi treng kompetente medarbeidarar som vert oppmuntra til A? yte sitt beste.
 • vi meiner at det er viktig med ein aktiv etter- og vidareutdanningsstrategi for dei tilsette i kommunen. Det bA?r stillast krav om binding til kommunen for A? fA? stA?tte til slik utdanning.
 • vi meiner at Vang kommune skal ivareta sine tilsette i alle fasar av tilsetjingslA?pet.

Helse og omsorg

BiV vil ta vare pA? det gode tenestetilbodet vi har i Vang, og auke satsinga pA? fA?rebyggande arbeid. Vang skal bli best pA? fA?rebyggjande helsearbeid!

 • vi vil arbeide for ein helsestasjon for eldre gjennom Ai??ein helsesA?sterressurs som blir A?yremerkt dei eldre i kommunen.
 • vi vil utvikle eit meir fleksibelt dagsentertilbod for dei eldre i kommunen.
 • vi ynskjer A? sjA? pA? ei utviding av stillingane som folkehelsekoordinator, logoped og frisklivsrettleiar.

MiljA?

BiV vil ta vare pA? naturkvalitetane som er i Vang, samstundes som vi meinar at det er rom for A? bruke naturen til det beste for oss som bur her.

 • vi vil arbeide for tilrettelegging for at installasjonar for gapahukar, varmebuer og fiskeplassar mA? tillatast – ogsA? i verna omrA?de.
 • vasskraft er rein energi! BiV vil vera positive til nye lokale smA?kraftverk og vil vera positive til utbygging – ogsA? i omrA?der som er verna.
 • vi vil bidra til at det blir tilrettelagt ei eller fleire skjerma snA?scooterlA?yper til A?vingskA?yring /opplAi??ring.

Regionalt samarbeid – kommunereform

BiV ynskjer A? fA? eit best mogeleg tenestetilbod til vA?re innbyggjarar, og vil samarbeide med nabokommunane der dette er teneleg.

 • vi ynskjer at Vang skal bestA? som eigen kommune med eit framleis godt tenestetilbod til innbyggjarane! Likevel er det i denne samanheng mykje som blir bestemt utanfor kommunen, og det mA? vi ta omsyn til. Vi ser ikkje nokon A?rsak til A? haste fram ei avgjerd i denne store saka.
 • ei rA?dgjevande folkeavstemming er viktig, slik at innbyggarane kan fA? seie kva dei meiner.

Kommunikasjon og beredskap

BiV vil:

 • arbeide systematisk for at investeringane pA? E-16 held fram, slik at tunnellA?ysinga ved Neset og vegen frA? Eidsbru til A?ye sA?r kan realiserast snarast rA?d.
 • arbeide for at fylkesveg 293, frA? Lomen til Eidsbru mA? klassifiserast som ein viktig beredskaps- og omkA?yringsveg for E-16, og at vegen fA?r fast dekke pA? heile strekninga.
 • arbeide for at lokalvegen SkA?risbakken i Vang fA?r status som kommunal veg – dette ut frA? trafikkmengde og vegen sin funksjon.
 • arbeide for at nasjonale midlar til fiberutbygging bidreg til at alle i Vang kan fA?r god nett-tilgang. Vi vil prioritere kommunale midlar inn i eit spleiselag med statlege midlar for A? fA? dette til.
 • i trA?d med auka trafikale utfordringar mA? brann- og redningstenesta prioriterast og styrkast.